DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă -

CARIERA

ANUNT

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, gr II, pe durată nedeterminată din cadrul Serviciului Stare Civilă, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, actualizată.                                                                         

Concursul se va organiza la sediul DJCEP Brașov, din Brașov, Str. Nicolae Titulescu nr.28 și va consta într-o probă scrisă și un interviu la care pot participa doar candidații admiși la selecția dosarelor.      

                  În vederea înscrierii candidaților și participării la concurs, comunicăm următoarele:

 • Condiţii de desfăşurare a concursului:

-          Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada: 15.06.2018 - 04.07.2018, ora 16,00, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul DJCEP Brașov, respectiv la doamna Borac Gabriela.

-          Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.07.2018, ora 10.00. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

-          Interviul se va susține în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise iar data și ora interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

 • Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale de participare,  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

− are cetăţenia română şi domiciliul în România;

− cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

− are capacitate deplină de exerciţiu;

− are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

Condiţii specifice:  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

 • ( DFI): științe sociale, (RSI): științe juridice sau (RSI) științe administrative;

-  Studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru cei care au absolvit studii superioare în sistem Bologna;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere 2 ani, prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune, un dosar care va conține următoarele documente:

 a) formularul de înscriere, pus la dispoziție de secretariatul comisiei de concurs și anexat în format electronic;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia diplomei de studii universitare de licență sau echivalentă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, conform modelului anexat;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar – care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de la data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

 h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către  secretarul comisiei de concurs.

 Bibliografia și fișa postului sunt anexate prezentului anunț.

 Persoana de contact pentru informații suplimentare: Consilier Borac Gabriela, tel. 0268-

310284 int.15 - Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, gradul II, pe durată nedeterminată, la Serviciul Stare Civilă

- Constituția României, republicată;

- Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, Cartea I - Titlul I și Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II și Titlul III;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

FIŞA POSTULUI 

 Informaţii generale privind postul:                                                                                                                                                                                                                      

1.  Denumirea postului: Şef Serviciu Stare Civilă, gradul de salarizare II.

2.  Nivelul postului:  de conducere;

3. Scopul principal al postului: coordonarea activităţii serviciului de stare civilă;

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

2. Perfecţionări (specializări): - Master

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Operarea pe calculator pentru rezolvarea lucrărilor curente, nivel avansat;        

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere):-;

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de coordonare şi control, competenţă decizională, adaptibilitate, capacitate de analiză, sinteză, şi concepţie;

6. Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări):

- călătorii frecvente în interesul serviciului, delegaţii/deplasări la primăriile din judeţ;

- completarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la legislaţia din domeniu;          

-disponibilitate în program prelungit în anumite condiţii;

 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) - cunoştinţe manageriale şi aptitudini necesare coordonării activităţii de stare civilă în vederea îndeplinirii sarcinilor conform legii şi a R.O.F. 

    Atribuţiile postului:

 • Coordonează şi îndrumă întreaga activitate din cadrul Serviciului de Stare civilă.
 • Stabileşte sarcinile de serviciu pentru personalul subordonat, repartizează lucrările funcţionarilor din compartimentul de specialitate;
 • Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;
 • Urmăreşte şi controlează modul în care se îndeplinesc lucrările repartizate;
 • Sprijină, controlează şi îndrumă activitatea desfăşurată la nivelul localităţilor, de către autorităţile administraţiei publice locale, în exercitarea atribuţiilor de stare civilă; 
 • Întocmeşte procese-verbale de control pe linie de stare civilă cu constatările rezultate în urma controalelor efectuate;
 • Întocmeşte procese-verbale de instruire cu ocazia acţiunilor de îndrumare, sprijin şi control asupra activităţii de stare civilă din judeţ;
 • Urmăreşte, periodic, modul de remediere sau de rezolvare a problemelor constatate şi notate în procesele-verbale de îndrumare, sprijin şi control pe linie de stare civilă în urma controlului activităţii de stare civilă şi dacă acestea s-au încadrat în termenele stabilite;
 • Întocmeşte şi transmite, la termenele stabilite, situaţiile statistice solicitate de DEPABD din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la activitatea de stare civilă;
 • Prelucrează şi transmite adresele şi circularele pe linie de stare civilă, primite de la M.A.I.- DEPABD, către primăriile şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţul Braşov;
 • Organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora;
 • Întocmeşte proiecte de decizii în problemele specifice activităţii serviciului de stare civilă;
 • Colaborează cu Serviciul Evidenţa Persoanelor, Compartimentul Transcrieri şi Schimbări de nume şi cu Compartimentul Juridic la rezolvarea unor speţe care au incidenţă şi cu domeniul stării civile;
 • Prezintă rapoarte sau informări privind activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă;
 • Întocmeşte şi reactualizează diverse sinteze, rapoarte, planuri, situaţii, fişe ale posturilor, proceduri, care contribuie la buna desfăşurare a activităţii de stare civilă din cadrul DJCEP Braşov şi totodată face analiza de evaluare a activităţii desfăşurate;
 • Constată, analizează şi întocmeşte răspuns scrisorilor adresate DJCEP ce au fost repartizate spre soluţionare serviciului de stare civilă;
 • Acordă consultanţă de specialitate, verbal şi scris la cererea ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor şi serviciilor publice comunitare locale de evidenţa persoanelor din judeţul Braşov;
 • Asigură sprijin necesar soluţionării speţelor de stare civilă, atipice, sesizate de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor şi serviciilor publice comunitare locale de evidenţa persoanelor din judeţul Braşov;
 • Asigură consultanţă de specialitate lucrătorilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, din judeţul Braşov, la sediul lor sau la sediul instituţiei noastre; 
 • Informează Directorul Executiv al DJCEP Braşov în cazul dispariţiei certificatelor de stare civilă în alb;
 • Organizează activitatea de evidenţă şi păstrare a registrelor de stare civilă – exemplarul II;
 • Coordonează activitatea de operare a menţiunilor în registrele de stare civilă de către personalul din subordine, precum şi eliberarea de extrase de pe actele de stare  civilă, la cererea celor îndreptăţiţi;
 • Organizează soluţionarea corespondenţei de la ambasadele sau misiunile diplomatice din străinătate, a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor români stabiliţi temporar sau definitiv în străinătate;
 • Soluţionează cererile pentru acordarea dispensei de grad de rudenie, la căsătorie;
 • Avizează referatele de rectificare a unor rubrici din actele de stare civilă;
 • Organizează activitatea de reconstituire şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă;
 • Organizează centralizarea pentru judeţul Braşov a necesarului de registre, certificate de stare civilă şi cerneală specială;
 • Întocmeşte extrase pentru uzul oficial din registrele de stare civilă exemplarul II, la solicitarea autorităţilor sau instituţiilor prevăzute de lege;
 • Efectuează menţiuni în registrele de stare civilă, exemplarul II, pe care DJCEP BRAŞOV le are în păstrare;
 • Întocmeşte graficul anual de control al activităţii de stare civilă de pe teritoriul judeţului;
 • Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor proprii şi organizarea activităţii personalului din subordine;
 • Evaluează anual performanţele profesionale ale lucrătorilor din subordine conform H.G nr. 611/2008;
 • Elaborează un raport privind necesarul de formare profesională a personalului din subordine, cu evidenţierea domeniilor considerate prioritare, precum şi a criteriilor ce stau la baza identificării priorităţilor, conform prevederilor H.G nr. 1066/2008, asigură punerea în aplicare a planului de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • Participă la programe de formare/perfecționare profesională care reglementează domeniul în care își desfășoară activitatea, management public, programe de formare din domeniul administrației publice, accesarea și gestionarea fondurilor europene pe care DJCEP le poate accesa, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, schimburi de experiență, stagii de practică;

 

 

Vot legal!