DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă -

CARIERA

ANUNT

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, pe durată nedeterminată de:

Consilier, grad profesional principal în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor;

Consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Transcrieri, Schimbări de Nume – Serviciul Stare Civilă, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, actualizată

Concursul se va organiza la sediul DJCEP Brașov, din Brașov, Str. N. Titulescu nr.28 și va consta într-o probă scrisă și un interviu la care pot participa doar candidații admiși la selecția dosarelor.

 În vederea înscrierii candidaților și participării la concurs, comunicăm următoarele:

 • Condiţii de desfăşurare a concursului:

-Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în perioada: 03.08.2018 - 22.08.2018, ora 16,00, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul DJCEP Brașov, respectiv la doamna Gabriela Borac.

-Proba scrisă se va desfăşura în data de 04.09.2018, ora 11.00. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

-Interviul se va susține, în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise iar data și ora interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

 • Condiţii de participare la concurs:

 Condiţii generale de participare,  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

Condiţii specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

 • ( DFI): științe sociale, (RSI): științe juridice sau (RSI) științe administrative;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de minimum 5 ani, prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune, un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere, pus la dispoziție de secretariatul comisiei de concurs și anexat în format electronic;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia diplomei de studii universitare de licență sau echivalentă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, conform modelului anexat;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar – care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de la data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și fișa postului sunt anexate prezentului anunț.

 Persoana de contact pentru informații suplimentare: Consilier Gabriela Borac, tel. 0268-310284 int.15 - Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie 

  Concurs pentru ocuparea funcției publice, de execuție, vacantă, de Consilier, grad profesional principal, pe durată nedeterminată, la Serviciul Evidența Persoanelor

 -Constituția României, republicată;

- Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. nr. 1375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 27/ 2002 privnd reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 FIŞA POSTULUI SERVICIUL  EVIDENȚA PERSOANELOR

 Informaţii generale privind postul

 Denumirea postului: Consilier, grad profesional principal

 1. Nivelul postului: Execuţie;
 2. Scopul principal al postului:

- executare şi îndeplinirea atribuţiilor specifice pe linie de evidenţă a persoanelor (preluare doc/ operarea date/eliberare CI/CIP, actualizare bază de date, testare aplicație  informatică SNIEP, etc);

- dezvoltarea relaţiilor cu publicul prin oferirea de informaţii solicitanţilor;

- colectare/ prelucrare/ utilizarea/ valorificare date cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale prevăzute de RGPD nr. 679/ 2016;

- desfășurare activități de coordonare, sprijin, îndrumare și control metodologic pe linie de evidență a persoanelor la SPCLEP-le din județ;

- soluţionarea anumitor categorii de lucrări;

Condiţii specifice privind ocuparea postului  

 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată;
 2. Perfecţionări (specializări): - nu este cazul,
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștinţe medii operare calculator şi sisteme de gestiune a bazelor de date;
 4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): nu este cazul;
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: confidențialitate, operativitate, perseverenţă, lucru în echipă, soluţionarea lucrărilor la termen şi de calitate, iniţiativă, spirit critic, calm şi solicitudine în relaţiile cu cetăţenii, cunoştinţe profesionale;
 6. Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări): deplasări la acţiuni organizate de DJCEP pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate şi stare civilă, precum şi deplasări pentru sprijin şi îndrumare la SPCLEP;
 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul;

  Atribuţii:

 -Verifică îndeplinirea condiţiilor de fond⁄ formă privind documentele justificative depuse de petenţi în motivarea cererilor lor;

- Sprijină, îndrumă şi consiliază petenţii oferind informaţii de specialitate cetăţenilor, prin mijloace de comunicare adecvate;

- Actualizează  avizierul cu informaţii noi şi cu modificările intervenite în activitatea de profil;

- Verifică şi valorifică date din RNEP în scopul soluţionării lucrărilor distribuite de conducerea direcţiei/ serviciului;

- Efectuează activităţile de primire a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate, cărţilor de identitate  provizorii, înscrierea mențiunii de reședință în actele de identitate, precum şi a documentelor justificative;

- Desfășoară activitățile de interogare/ verificare/ actualizare/ corecții RNEP/ SNIEP pentru producerea actelor de identitate și eliberarea actelor de identitate cu respectarea procedurilor în vigoare;

- Verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe cererea pentru eliberarea actelor de identitate;

- Prezintă şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei desemnate de acesta cererea şi documentele depuse, pentru avizare;

- Eliberează cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie/ înmânează actul de identitate pe care a aplicat viza de reședință  solicitantului, care semnează de primire pe cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- Participă, la solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în situaţii deosebite;

- Acordă sprijin metodologic privind activitatea de evidenţa persoanelor desfăşurată de lucrătorii SPCLEP;

- Colaborează cu lucrătorii Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date în scopul soluţionării cazurilor deosebite referitoare la actele de identitate ale cetăţenilor români;

- Asigură sprijin de specialitate persoanelor aflate în situaţii deosebite, care nu posedă documentele  necesare emiterii actelor de identitate şi stare civilă;

- Efectuează verificări, comunică datele solicitate  de persoane fizice şi juridice, în baza temeiului legal justificat sau al consimţământului persoanei vizate;

- Studiază şi aplică legislaţia specifică şi metodologiile de lucru;

- Verifică modul de emitere a cărţilor de identitate şi propune măsuri în vederea prevenirii falsurilor de identitate prin substituire de persoană;

- Asigură soluţionarea cererilor pe probleme specifice şi respectarea termenelor legale de răspuns;

- Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea aplicaţiilor;

Bibliografie

Concurs pentru ocuparea funcției publice, de execuție, vacantă, de Consilier, grad profesional principal, pe durată nedeterminată, la Compartimentul Transcrieri, Schimbări de nume, Serviciul Stare Civilă

- Constituția României, republicată;

- Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

FIŞA POSTULUI TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME

  Informaţii generale privind postul:

 1. Denumirea postului: Consilier, grad profesional principal;
 2. Nivelul postului: Execuţie;
 3. Scopul principal al postului: desfăşurarea activităţii de stare civilă.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată;
2.Perfecţionări (specializări): -nu este cazul
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe medii operare pecalculator pentru rezolvarea lucrărilor curente;  
4.Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): nu este cazul 
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
capacitatea de a lucra în echipă şi independent, adaptabilitate şi capacitate de îndrumare;  
- rigurozitate , un ridicat simţ al răspunderii pentru realizarea corectă a lucrărilor repartizate;
6.Cerințe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări) – nu este cazul;
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul;

Atribuţii:

 • Verifică referatele privind cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate în străinătate pentru cetăţeni români;
 • Restituie, spre completare, solicitările care nu îndeplinesc condiţiile de fond şi de formă pentru avizare;
 • Întocmește referatul cu propunere de avizare favorabilă sau respingere motivată;
 • Verifică dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, întocmeşte referatul cu propuneri şi se preocupă de respectarea termenelor de soluţionare, conform procedurii de lucru aprobate în cadrul compartimentului;
 • Face comunicările necesare la instituţiile abilitate, după aprobarea sau respingerea cererii de schimbare a numelui  în funcţie de specificul dosarului, de statutul persoanei faţă de statul român, şi de decizia emisă;
 • Acordă sprijin metodologic privind activitatea de transcrieri desfăşurată de lucrătorii SPCLEP/Primării din județ;
 • Efectuează verificări în bazele de date necesare soluţionării lucrărilor;
 • Colaborează cu structurile specializate din cadrul ministerelor şi a instituţiilor locale pentru realizarea atribuţiilor comune;
 • Îndrumă SPCLEP/ Primariile din județ cu privire la solicitarea anumitor categorii de transcrieri (cazuri speciale, repatriaţi)
 • Întocmeşte, periodic, situaţiile statistice privind principalii indicatori ai activităţii de specialitate;
 • Oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul;

 

Vot legal!